STANOVY KLUBU

STANOVY

 

 

I. Právní postavení klubu
- klub je dobrovolné sdružení chovatelů a příznivců plemene Kavkazského pasteveckého psa.
- klub je právnická osoba, která se hlásí k ideám FCI a řídí se jejími předpisy, je přímým řádným členem ČMKU a respektuje její nařízení a předpisy.
- klub je řádně registrovaný u MVČR a řídí se právním řádem České republiky.

II. Název a sídlo klubu
název klubu : Klub kavkazských pasteveckých psů
zkratka: KKPP
Sídlo klubu: Lesní 535, 273 01 Kamenné Žehrovice

III. Předmět činnosti klubu
Klub zaměřuje svoji činnost na řízení, péči a zdokonalování chovu Kavkazského pasteveckého psa, na organizování a zabezpečení plemenitby ve smyslu genetických zákonů, na zušlechťování plemene z hlediska exteriéru i užitkových vlastností, propagaci a prezentaci plemene veřejnosti a to zejména:
- respektování zásady genetického zdraví jedince i populace
- zlepšováni plemenné hodnoty zvířat
- odbornou výchovu a vzděláváni chovatelů (školení, srazy, výstavy, zpravodaje, atd.)
- zajišťování odborné přípravy a růstu rozhodčích exteriéru pro toto plemeno
- pořádaní chovatelských svodů, bonitací, výstav apod.
- specifikovat chovné podmínky plemene pro ČR
- předávat a přejímat zkušenosti, spolupracovat s organizacemi stejného zaměření sdružených v ČMKU a FCI

IV. Členství v klubu
- členem klubu se může stát každý občan, bez ohledu na státní příslušnost
- občané, mladší 18ti let, se mohou stát členy klubu, pokud s jejich členstvím vysloví písemný souhlas jejich zákonný zástupce
- žádost o členství v klubu přijímá na základě písemné přihlášky předseda klubu. Přijetí za člena projednává a schvaluje výbor klubu na výborové schůzi. Proti nepřijetí do klubu se může žadatel písemně odvolat do 30 dnů od rozhodnutí výboru klubu k členské schůzi klubu, jejíž rozhodnutí je konečné. Výbor klubu může udělit čestné členství v klubu bez zaplacení členského poplatku. 

-členství na další kalendářní rok se prodlužuje zaplacením členských příspěvků nejpozději do konce února daného roku (neurčí-li výbor klubu jinak), zaplacením vstupního a členského příspěvku do konce května daného roku se členům prodlužuje členství bez nutnosti podat novou členskou přihlášku (neurčí-li členská schůze jinak)
- členství v klubu neomezuje právo členů, organizovat se v jiných občanských sdruženích
zabývajících stejnou činností

V. Zánik členství
- nezaplacením členských příspěvků na daný kalendářní rok nebo na vlastní písemnou žádost
- úmrtím člena (členství může být převedeno na jiného člena rodiny, který je zákonným dědicem, jestli že o členství v klubu požádá)
- vyloučením pro hrubé porušení stanov klubu nebo chovatelského řádu ČMKU

VI. Práva a povinnosti členů
Členové mají zejména tato práva:
- všichni členové klubu mají stejná práva a povinnosti
- zúčastňovat se členských schůzí a ostatních akcí klubu
- hlasovat na členských schůzích a volit orgány klubu, pokud jsou starší 15ti let a být voleni do orgánů klubu , pokud jsou starší 18ti let
- požívat výhod poskytovaných klubem pokud plní podmínky, které jsou pro udělování těchto výhod stanoveny
- odvolávat se proti rozhodnutí výboru k revizní komisi a členské schůzi
- podávat návrhy, náměty, dotazy a stížnosti orgánům klubu
- být informován o činnosti a hospodaření klubu

Členové mají zejména povinnost:
- dodržovat platné stanovy a řády klubu, usnesení členské schůze a rozhodnutí výboru platit členské příspěvky řádně a včas
- oznámit výboru klubu závažné změny, které souvisejí s členstvím v klubu (změna adresy, úhyn psa, atd. )

VII. Správa klubu
Orgány klubu :
- výroční a členská schůze
- výbor klubu
- kontrolní a revizní komise

Členská schůze klubu:
Členská schůze je nejvyšším orgánem klubu. Tvoří ji shromáždění členů, které je usnášení schopné pokud je přítomno nejméně 25% členů klubu. Jestliže se ve stanovenou dobu neshromáždí jedna čtvrtina členů, je členská schůze, po uplynutí 30 minut od zahájení, usnášení schopná v jakémkoliv počtu přítomných členů. Toto ustanovení se netýká výroční členské schůze, pokud by měla rozhodnout o zániku klubu. V takovém případě musí být přítomna nadpoloviční většina členů klubu. Při běžném jednání je usnesení platné nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Členskou schůzi svolává výbor klubu a to nejméně jednou ročně, zpravidla do konce měsíce dubna, písemnými pozvánkami nebo formou zpravodaje, alespoň 15 dní před termínem konání. Výbor klubu může svolat mimořádnou členskou schůzi, jestliže je třeba neprodleně řešit zásadní otázky přesahující kompetence výboru klubu.
Člen může uplatňovat svá práva na členské schůzi pouze osobně. Každý člen má jeden hlas. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který je uložen u jednatele klubu spolu s presenční listinou přítomných členů. O záležitostech, které nebyly uvedeny v předem oznámeném programu jednání, může členská schůze rozhodnout, pokud s projednáním souhlasí nejméně dvě třetiny přítomných členů. Členská schůze hlasuje nejprve o návrzích výboru, a potom o návrzích členů klubu. Pokud byl některý z návrhů přijat, o dalších se jíž nehlasuje. Hlasování je veřejné , pokud členská schůze nerozhodne jinak. Do výlučné pravomoci výroční členské schůze patří:
- volit a odvolávat členy výboru klubu a revizní komise, volit náhradníky do výboru klubu – schvalovat změny a doplňky stanov klubu – dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů klubu
- schvalovat změny provozního, chovatelského, zápisního a bonitačního řádu
- schvalovat výši zápisného, členských příspěvků, poplatků za bonitaci a ostatní služby poskytované klubem apod.
- rozhodovat o zániku klubu a způsobu likvidace jeho majetku – dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů klubu
- rozhodovat o vyloučení člena klubu – dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů klubu
- zrušit rozhodnutí výboru

VIII. Výbor
- statutární orgán, který řídí činnost klubu a jedná jeho jménem
- kolektivní orgán , skládá se nejméně z pěti členů , člen výboru nemůže být současné členem Kontrolní a revizní komise
- členové výboru jsou voleni na období dvou let, volby se konají každý sudý rok na výroční členské schůzi, doplnění výboru náhradníky v průběhu volebního období, nemá vliv na plánovaný termín voleb ani změnu délky volebního období, opětovné zvoleni je možné
- do výboru volený člen klubu musí vyslovit písemný souhlas se svojí volbou, výkon funkce je dobrovolný bez nároku na finanční odměnu ( pokud nestanoví výroční členská schůze jinak )
- funkční období výboru neskončí dříve, dokud není zvolen výbor nový
- zvolení členové výboru volí ze svého středu předsedu a určí ostatní - pokud členská schůze nevolí jmenovitě jednotlivé fonkcionáře
- člen výboru se může vzdát své funkce, písemným prohlášením doručeným ostatním členům výboru a kontrolní a revizní komisi
- výbor může kooptovat náhradního člena výboru
- výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců
- rozhodnutí je platné jen v případě, že pro ně hlasovala většina přítomných členů výboru, v případě rovnosti hlasů , rozhoduje hlas předsedy
- o průběhu jednání výboru se pořizují zápisy a zakládají se u jednatele klubu
- jednání výboru se mají právo zúčastňovat členové kontrolní a revizní komise, mohou vznášet dotazy a připomínky k projednávaným záležitostem, nemohou se podílet na hlasování výboru
- jednání se mohou v odůvodněných případech zúčastňovat i členové klubu
- členové výboru jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a v zájmu klubu, zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo klubu způsobit škodu
- výbor se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami klubu a usneseními členské schůze
- za výbor klubu je oprávněn samostatně jednat předseda, místopředseda klubu nebo jednatel klubu, všichni členové výboru jednají v rámci svých funkcí samostatně
- výbor klubu je povinen poskytovat úplné informace o veškerém dění v klubu , včetně seznamu členů klubu a jejich kontaktních adres Kontrolní a revizní komisi - pokud si je vyžádá
Do působnosti výboru náleží:
- svolávat členskou schůzi a organizačně ji zajišťovat
- předkládat členské schůzi zprávu o činnosti, hospodaření, návrhy změn a doplňků stanov, chovatelského a bonitačního řádu
- vykonávat usnesení členských schůzí
- zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví
- odpovědně nakládat s majetkem klubu
- zodpovídat za finanční hospodaření klubu
- roční uzávěrku hospodaření předkládat KRK ke kontrole a podpisu předsedy KRK
- navrhovat kandidáta na delegáta klubu v komisích ČMKU
- zajišťovat školení rozhodčích a poradců chovu klubu
- podílet se na vybraných akcích klubu
- provádět vydavatelskou, poradenskou a jinou činnost vycházející z poslání klubu
- zajišťovat kontakt s jinými kynologickými organizacemi v ČR i zahraničí
- vydávat přehled akcí klubu v ČR
- fungovat jako disciplinární komise a řídit se kárným řádem ČMKU
- projednávat písemné podněty a stížnosti členů klubu
- zřizovat pro potřeby své činnosti pracovní komise a týmy, jejichž členem musí být nejméně jeden člen výboru

IX. Kontrolní a revizní komise - KRK
- kontroluje veškerou činnost klubu a jeho hospodaření
- je povinna svolat do dvou městců výroční členskou schůzi, pokud tak výbor klubu neučinil v řádném plánovaném termínu pro neschopnost plnit své povinnosti, dle platných stanov a ostatních řádů klubu
- je kolektivním orgánem, skládá se ze tří členů, člen kontrolní a revizní komise nemůže být současně členem výboru, má však právo účastnit se jednání výboru - bez možnosti zasahovat do hlasování výboru
- je volena na období dvou let, na výroční členské schůzi - opětovné zvolení stejných členů není vyloučeno
- zvolení členové volí ze svého středu předsedu Kontrolní a revizní komise
- člen KRK se může vzdát své funkce, a to písemným prohlášením doručeným ostatním členům KRK a výboru klubu, volba náhradníka přísluší nejbližší členské schůzi
- členové KRK jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů, evidence, účtů, kontrolovat
hospodařeni a stav majetku klubu - provedení kontroly stvrzuje předseda KRK svým podpisem
- je povinna projednávat stížnosti a odvolání členů klubu proti rozhodnutí výboru klubu a návrhy řešení předkládat členské schůzi k rozhodnutí
- seznamuje členskou schůzi s výsledky své kontrolní a revizní činnosti a o své činnosti předkládá písemnou zprávu výroční členské schůzi
- předkládá členské schůzi svá vyjádření, doporučení a návrhy
- při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami klubu

X. Hospodaření klubu
- hospodářský rok je totožný s účetním obdobím a je jím kalendářní rok
- evidence a účetnictví klubu se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním normám
- zdrojem příjmů jsou především:
-členské příspěvky
- výnosy z prodeje klubových tiskovin
- sponzorské příspěvky a dary
- jiné příjmy vyplývající z provozu klubu
- klub hradí ze svého rozpočtu především:
- náklady na činnost orgánů klubu
- vydávání a distribuci klubových tiskovin
- náklady na propagaci plemene
- náklady na svolávání a organizování členských schůzí
- podle možností náklady na reprezentaci klubu v zahraničí
- poplatky související se sdruženým členstvím v jiných kynologických organizacích
- podle možností náklady na pořádání významných klubových
- jiné náklady nutné k zajištění provozu klubu


XI Závěrečná ustanovení
- tyto stanovy podléhají změnám a doplňkům schválených na výroční členské schůzi
- práva a povinnosti, které nejsou výslovně uvedeny v těchto stanovách, se řídí obecně závaznými právními předpisy