PŘÍJEM Z CHOVU PSŮ A DAŇ Z PŘÍJMU

Příjem z chovu psů a daň z příjmů fyzických osob Příjmem souvisejícím s chovem psů se rozumí: příjem z prodeje štěňat, příjem z prodeje dospělých psů, příjem za krytí chovným psem. Chovatel, který má příjmy související s chovem psů, by se měl ve vlastním zájmu zajímat o to, jestli se na něj nevztahuje povinnost podat daňové přiznání. Co je to živnost stanoví § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání: „Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ Určit od kdy je nějaká činnost systematická a za účelem zisku (pak je totiž potřeba živnostenský list) a kdy je příležitostná nebo jen pro potěšení (a přesto může přinést příjem) je těžké a konečné rozřešení by mohl poskytnout třeba až soud. Vycházíme-li z tohoto paragrafu (§ 2 živnostenského zákona), u většiny chovatelů se nejedná o činnost za účelem dosažení zisku, a při chovu jednoho nebo dvou jedinců a nízké frekvenci jejich odchovů se nejedná ani o soustavnou činnost. Příjmy z takového zájmového chovu psů se zpravidla řeší bez živnostenského oprávnění jako ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů, podřazený pod pojem zemědělská výroba ve smyslu sdělení MF č.j. 153/7023/1994 k vymezení pojmu „Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství“ doplněnému Dodatkem č.j. 153/12 828/1994, ze kterého v bodě 8 vyplývá, že zemědělskou výrobou se mimo jiné rozumí také chov psů a lze v tomto případě ve smyslu bodu 9 uvedeného dodatku uplatnit výdaje stanoveným procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 písm.a) zákona o daních z příjmů. Příjmy podle § 10 - bez živnostenského oprávnění Podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o dani z příjmu – ostatní příjmy, se jedná o příjmy z příležitostné činnosti. Příjmy do 20 000 Kč (příjmy před odpočtem výdajů) jsou od daně osvobozeny. V daňovém přiznání se vůbec neuvádí a daň se z nich neplatí. Daňové přiznání se podává, přesáhnou-li příjmy v daném účetním období (kalendářní rok) částku 20 000 Kč. V případě příjmů zdaňovaných podle § 10 nelze vytvořit ztrátu. Tzn. „případnou ztrátu“ není možné kompenzovat s příjmy podle §7, 8 a 9, ani ji odčítat v následujících letech. Základem daně jsou příjmy, které jsou sníženy o prokazatelně vynaložené výdaje k jejich dosažení. Výdaje je možné uplatnit pouze do výše příjmů a nelze vytvořit ztrátu. Nelze uplatňovat výdaje v souvislosti s výstavami, zkouškami (startovné, cestovní výdaje, ubytování aj.), s výjimkou těch výdajů, které je nutné vynaložit na uchovnění. Uznatelné výdaje na chov psů podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o dani z příjmu – ostatní příjmy musí být doloženy daňovými doklady se všemi náležitostmi. Příklad uznatelných výdajů, které lze uplatnit pouze s prvním vrhem feny, nebo v jednom účetním období (kalendářní rok) v návaznosti na příjmy za krytí chovným psem. 1. Zakoupení štěněte na chov – musí být podloženo řádnou kupní smlouvou. 2. Výdaje spojené s pořízením (náklady na cestu pro štěně – jízdenka, cena za dopravu autem – skutečná sazba vypočítaného dopravného dle platných sazeb, hovorné – vypsaný a podložený počet hovorů a cena). 3. Výdaje na korespondenci s plemennou knihou, klubem v souvislosti s chovem. 4. Výdaje na korespondenci související s výstavami, bonitacemi, svody, zkouškami, nezbytnými k uchovnění jedince (obálky, poštovné, kopírování dokladů aj.).
5. Výdaje na výstavy, zkoušky, bonitace, svody: lze uplatnit pouze výdaje, které jsou požadované k uchovnění (startovné, výstavní poplatky, náklady na cestu – jízdenka, cena za dopravu autem – skutečná sazba vypočítaného dopravného dle platných norem). 6. Výdaje spojené s veterinární péčí, která je nezbytná pro uchovnění jedince (RTG vyšetření loketních a kyčelních kloubů, vyšetření očí a další, které jsou u různých plemen odlišné). Příklad uznatelných výdajů, které lze uplatnit od doby, kdy byla fena nakryta, až do prodeje posledního štěněte (předpokládají se dva měsíce): 1. Výdaje spojené s krytím feny (krycí poplatek, hovorné, doprava feny za psem aj.). 2. Náklady na veterinární ošetření v souvislosti s plánovaným krytím (očkování, odčervení, ošetření proti parazitům, vyšetření krve na progesteron, očkování proti herpesviru aj.). 3. Výdaje na veterinární péči o fenu: ultrazvuk, císařský řez aj. 4. Výdaje na krmení feny v době od krytí do porodu a výdaje na krmení feny od porodu do dvou měsíců po porodu. Výdaje na vitamíny, minerály a krmné doplňky pro fenu. Výdaje na koupi musí být doloženy daňovým dokladem. Spotřeba krmiva musí svým množstvím odpovídat plemeni. Tzn., například denní krmení stojí 50 Kč, březost je 62 dní. 5. Výdaje na krmení, minerály, vitamíny, sušené mléko, tvaroh, maso, těstoviny a jiné krmné doplňky pro štěňata do doby prodeje (dva měsíce). Výdaje na koupi musí být doloženy daňovým dokladem. Spotřeba krmiva musí svým množstvím odpovídat plemeni. Tzn., například denní krmení stojí 30 Kč×60 dní / 1 štěně. 6. Výdaje na pořízení porodní boudy, porodní bedny, klece, ohrádky, plen, podložek, dek, misek, sacích lahviček a jiných potřeb. 7. Výdaje na propagaci a inzerce vrhu. Výdaje na hovorné v souvislosti s prodejem. 8. Výdaje na veterinární péči štěňat: nutné veterinární zákroky, očkování a odčervení, tetování, čipování, očkovací průkazy, pasy. 9. Výdaje spojené s vystavením průkazů původu. 10. Úklidové a prací prostředky. 11. Výdaje na korespondenci. V případě § 10 ostatní příjmy – příjmy z příležitostné činnosti (bez živnostenského oprávnění) nelze uplatňovat výdaje na další chované psy, seniory a výdaje za období, kdy nechováte. Je nezbytné vědět, že uplatnit si lze pouze výdaje bezprostředně související s příjmem. Tzn. necháte-li si štěně a další darujete, nelze si uplatnit výdaje vynaložené na obě štěňata, jelikož jste z nich žádný příjem neměli. Do výdajů, souvisejících se zdanitelným příjmem, lze tedy zahrnout jen poměrnou část. Například z 10 štěňat prodáte 8, můžete uplatnit 8/10 z celkové výše vynaložených výdajů na celý vrh. Ve všech případech byste měli dokázat zdůvodnit nižší cenu štěněte, aby vám finanční úřad nedoměřil daň z příjmů s odůvodněním, že nízká cena byla stanovena za účelem snížení daňového základu. Příjmy podle § 7 – s živnostenským oprávněním S účinností od 1.1.2001 byl chov psů zařazen jako živnost volná. Z tohoto vyplývá, že pokud plynou poplatníkovi příjmy z chovu psů, které provozuje jako volnou živnost (tedy na základě ŽL), bude tento příjem zdaněn jako příjem ze živnosti a nikoliv jako příjem ze zemědělské výroby, jak tomu bylo do konce roku 2000.
Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých činností je uvedena v samostatné příloze č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb.:
5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) : Chov psů, koček a jiných drobných zvířat či živočichů v zájmových chovech, zoologických a laboratorních zvířat či živočichů a prodej zvířat či živočichů z tohoto vlastního chovu. Výcvik psů a případně jiných drobných domácích zvířat pro jiné účely, než jsou artistická vystoupení. Výcvik jezdeckých koní, případně výcvik koní pro jiné účely, než jsou artistická vystoupení. Provozování hotelů, útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata. Provádění kadeřnických a jiných kosmetických úprav drobných domácích a jiných zvířat. Další činnosti související s chovem domácích a zoologických zvířat. Obsahem činnosti není obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy, drezúra zvířat, veterinární činnost a provozování zoologických zahrad. Podle § 7 odst. 3 zákona o dani z příjmů – jde o příjmy z podnikání, kdy je základem daně příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené k jeho dosažení, zajištění a udržení. Pokud chovatel provozuje chov na základě živnostenského listu jako živnost, všechny příjmy z chovu jsou předmětem daně, tedy i ty pod 20 000 Kč. Výdaje může odečítat dvěma způsoby: 1. Uplatnit výdaje ve výši % z příjmů. V případě uplatňování výdajů paušálem je nutná evidence o dosažených příjmech. Stanovení základu daně je třeba finančnímu úřadu při kontrole doložit. V případě uplatnění paušálních výdajů lze uplatnit výdaje ve výši 60% - § 7 odst. 7 písm.b) zákona o daních z příjmů. 2. Uplatnit skutečné výdaje, doložené daňovými doklady. Podle § 7 v případě uplatňování výdajů ve skutečné výši je chovatel povinen vést jednoduchou daňovou evidenci příjmů a výdajů se všemi náležitostmi podle daňových zákonů. Je nutné vést evidenci psů. Do výdajů je možné zahrnout vše, co s chovem souvisí, tedy i výdaje na výstavy, zkoušky, cestovné, ubytování, osobní vozidlo a další. Chovatelů s živnostenským listem se týká povinnost platit zdravotní a sociální pojištění.