INFORMACE PRO MAJITELE FENSvod mladých – účast není povinná, minimální věk k účasti je 9 měsíců maximálně do 20 měsíců, posouzení je obdobné jako na výstavě, majitel obdrží písemný posudek a číselný kód.

Bonitace – účast je povinná (pro ty, kteří chtějí chovat štěňata s průkazem původu), zúčastnit se může fena v minimálním věku 20 měsíců (v den konání bonitace) a více, splnila svod mladých nebo má CACovou výstavu, posouzení probíhá podle platného standardu FCI, výsledek je zaznamenán v kódu bonitační karty, součástí hodnocení je (také prohlídka chrupu, měření výšky a délky), zkouška povahy, požadovaná povaha je – aktivní nebo vyrovnaná, přípustná je i pasivní, zkoušku povahy lze 1x opakovat a to na nejbližší konané bonitaci, tedy za 1 roku (majitel již poplatek za bonitaci znovu neplatí).

Po úspěšném absolvování bonitace je fena uznána chovnou a obdrží knihu odchovů, každý majitel chovné feny je povinen vést si knihu odchovů a řádně vyplněnou ji předkládat při kontrole funkcionářům Klubu KPP a kontrole vrhů.

Průkaz původu je zaslán na Plemennou knihu Českomoravské kynologické unie

(PK ČMKU), tam je fena zanesena do rejstříku chovných jedinců, průkaz původu je označen přeregistrací (tj. číslo zápisu lomeno rokem uchovnění).

Po zařazení feny do chovu si každý majitel feny musí zažádat o mezinárodně chráněný název chovu tj. chovatelská stanice.

Žádost musí být podána na formuláři (musí být uvedeno min. 6 názvů), který majitel feny dostane po bonitaci, a co nejdříve odeslána na adresu: Českomoravská kynologická unie, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Zhruba po 1 roce (někdy to může trvat více či méně) obdrží majitel feny certifikát s názvem chovatelské stanice, tento název je nedílnou součástí jmen štěňat a je neměnný. Název chovatelské stanice je zaslán na dobírku s cenou okolo 1 500,- Kč.

FENA může být poprvé krytá ve věku 24 měsíců, další krytí je možné nejdříve za 15 měsíců od narození štěňat. Fena smí být naposledy použita v chovu (datum krytí) v den dosažení stáří 8 let.

Majitel feny, který je členem Klubu KPP nesmí chovat toto plemeno s průkazem původu i bez (tzn. mít štěňata 2x ročně jednou s PP a podruhé bez PP, také nesmí chovat na feně nechovné či před uchovněním).

Při nedodržení klub vyvodí postih tj. dočasné pozastavení chovatelské činnosti.

Postup při krytí

Krycí listy: (dále jen KL)

o KL žádá majitel chovné feny 6 týdnů před případným krytím

KL platí ode dne vystavení 1 rok

KL může být vystaven pouze členu klubu a je zdarma

KL vystaví pouze poradce chovu

KL má dvě vyhotovení: a) po krytí

b) po vrhu

Při žádosti o KL musí být uvedeno jméno feny pro kterou má být KL vystaven a jméno krycího psa, kterým majitel feny hodlá krýt (při respektování požadavků dále uvedených).

Nebude-li při žádosti o KL navržen žádný pes, pak poradce chovu uvede na KL 3 psy z nichž má majitel feny na výběr, navrženi budou i v případě, že majitelem feny vybraný krycí pes není vhodný z hlediska příbuzenské plemenitby.

Při krytí psem jehož majitel není členem Klubu KPP je nutné zaslat jeho fotokopii průkazu původu, jinak nebude KL vydán.

Rodiče štěňat nesmí mít ani jednoho stejného předka po 3 generace (tj. rodiče, prarodiče, praprarodiče). Štěňatům z příbuzenské plemenitby nebudou vystaveny průkazy původu.

Průkazy původu nebudou vystaveny ani v případě, kdy měl otec štěňat v době krytí pozastavenou chovnost. Také v případě, kdy chovatel nakryl psem, který nebyl doporučen poradcem chovu a nebyl uveden na KL.

Nedoporučené krytí – je označeno krytí a vrh štěňat, který označí PCH jako nevhodné spojení, které je v rozporu s posláním klubu tj. šlechtit plemeno – udržovat standardem požadovaný exteriér a povahu. Týká se to případů, kdy chovatelem vybraný krycí pes je absolutně nevhodný (např. světlé oko obou partnerů, příliš tmavá barva, z které by mohla být černá štěňata, úzká příbuzenská plemenitba v PP krycího psa aj.) ovšem chovatel na krytí tímto psem trvá, bude toto spojení označeno PCH za nedoporučené krytí. Chovatel je povinen na tuto skutečnost upozornit nové majitele štěňat a uvést to do kupní smlouvy.

POSTUP
Po krytí odešle majitel feny KL označený po krytí, nejdéle do 7 dnů.

Po vrhu odešle majitel feny KL označený po vrhu, do 3 dnů.

Obratem obdrží: - přihlášku vrhu (2x originál a kopie)

- žádanku o vystavení tetovacích čísel (1x)

Jména štěňat musí začínat vždy stejným písmenem a být řazena abecedně vzestupně A,B,C,D. Vše co nejdříve správně vyplněné odešle chovatel zpět poradci chovu (Vlasta Kretschmerová, Lítov 15, 357 09 Habartov).

Po přidělení čísel zápisu, která jsou i číslem tetovacím nechá majitel feny otetovat každé štěně přiděleným číslem do pravého ucha ve věku více než 42 dní. Tetování je povinné!

Veterinářem potvrzenou žádanku předá chovatel kontrole vrhů při prohlídce. Vyhotovené průkazy původu budou zaslány na dobírku z PK ČMKU.

Kontrola vrhu

Kontrola vrhu štěňat u chovatele (chovatel je majitel feny v době vrhu) tj. ubytování štěňat a matky, péče o štěňata, kondice a zdraví štěňat, velikost odpovídající věku, není-li porušován zákon na ochranu zvířat proti týrání, zda se u chovatele nachází stejný počet štěňat, které uvedl do knihy odchovů, zda jsou štěňata řádně tetovaná, očkovaná, odčervená.

Kontrola se provádí okolo 7 týdne věku štěňat. Zápis z kontroly bude zveřejněn ve zpravodaji a je součástí přihlášky k zápisu do PK a vystavení PP.

Chovatel je povinen uhradit v plné výši výdaje za cestu. V případě neuhrazení cestovného bude pozastaveno vystavení PP pro celý vrh do doby, než bude cestovné uhrazeno.

Kontrola vrhů:

Čechy:
Jiřina Conková -Tel: 774 658 356

 

Vlasta Kretschmerová - Tel:  732 337 362

Naďa Kocíková - Tel: 776385663Morava:
Zuzana Nevrlá -Tel:  731 188 632

Kontrola vrhu bude podpisem potvrzena v Knize odchovů.

Cena štěněte s průkazem původu je nejméně 11 - 15 tisíc i více, záleží na kvalitě rodičů.

Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Nejběžnější je úhrada za krytí formou:

a) ceny za štěně (tj. cena za každé zapsané štěně do PK ČMKU např. 1000,- Kč za každé jedno štěně. Tato cena se pohybuje okolo 1000,- až 1 500,- Kč za štěně, záleží na dohodě).
b) štěněte (první výběr náleží chovateli, chce-li si z tohoto vrhu nechat štěně, dále majiteli krycího psa).
c) ceny štěněte (tj. prodejní cena jednoho štěněte např. 11 000,- Kč).
d) šestiny z celkové částky za prodej všech zapsaných štěňat (např. deset štěňat se prodalo po 10 tisících za jedno, celkem 100 000:6 - 16 600,- Kč).

Nejvýhodnější formou úhrady za krytí pro chovatele (majitele feny v době vrhu) je bod a.

 

Žádosti o krycí listy a veškerá agenda se zasílá na adresu poradce chovu :

Vlasta Kretschmerová
 Lítov 15
 357 09
 Habartov