CHOVATELSKÝ ŘÁD

 CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KKPP

 

 Cílem Klubu kavkazských pasteveckých psů (dále jen klub) je chov čistokrevných psů, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro plemeno kavkazský pastevecký pes.

 

 

 A. Úvodní ustanovení

     1. Chovatelský a zápisní řád klubu je základní normou pro chovatele sdružené v klubu a chovatele realizující svoji chovatelskou činnost pod záštitou klubu KKPP.

      2. Základní chovatelskou normou je plemenný standard FCI v plném rozsahu spolu se závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a jeho novelizací zákonem č. 77/2004 Sb. v platném znění.

      3. S chovatelstvím je neslučitelná produkce štěňat bez průkazu původu a podpora tohoto konání.  prokázaná produkce štěňat bez PP je v rozporu s chovatelským řádem ČMKU a bude postihována zákazem chovu v rámci KKPP na dobu dvou let.

 

 B. CHOV A JEHO ŘÍZENÍ

       1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba především respektující zásady genetického zdraví jedince i populace ( chov nesmí být na úkor zdraví) .

       2. Druhy chovu: čistokrevná plemenitba.

       3. Řízení chovu: spočívá ve výběru vhodných jedinců (odpovídajících standardu FCI) bonitační komisí, pro zařazení do chovu. Bonitační komise se řídí bonitačním řádem schváleným členskou schůzí.

       4. Je zakázána nejbližší příbuzenská plemenitba (tj. rodiče s dětmi a vlastní sourozenci), v chovu nesmějí být využíváni ani jejich přímý potomci. Do chovu smějí být zařazeni jedinci příbuzní až od 3. generace.

C. Chovní jedinci- chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI, byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených chovatelským klubem, nebo tuto podmínku splnili v jiném chovatelském klubu působícím v České republice. K plemenitbě je možné využít i chovné jedince zahraničních chovatelů. Agresivní jedinec nemůže být využit v chovu. Majitel nebo držitel je povinen zdržet se takového jednání, které by vedlo u chovaných a držených jedinců k agresivnímu bezdůvodnému napadání lidí nebo zvířat.

     Podmínky pro zařazení do chovu určuje klub při respektování platného standardu FCI.

     Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí klub do přílohy PP. Majitel chovného jedince pak předá průkaz původu i s přílohou plemenné knize k zapsání jedince do evidence chovných jedinců.

     Do chovu se nezařazují jedinci, kteří mají RTG DKK 4. stupně.

     K chovu (krytí) smí být použiti jedinci minimálního stáří 24 měsíců.

    Fena smí být použita k chovu ( datum krytí) naposledy v den dosažení stáří 8 let. Výjimku z tohoto ustanovení může povolit hlavní poradce chovu za předpokladu, že použití k chovu není na úkor zdravotního stavu feny. Zdravotní stav feny musí v tomto případě asi 1 měsíc před předpokládanou říjí odborně vyšetřen veterinárním lékařem. Doložený výsledek je podmínkou pro udělení výjimky.

 

 CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA

 1.  Majitel chovného psa či feny je fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnické právo k chovnému psu či feně. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad čistokrevného chovného psa či feny. Pes / fena musí mít čitelné tetování nebo číslo čipu, které musí souhlasit s číslem zapsaným v PP. Pokud na bonitaci nebude číslo souhlasit s číslem zapsaným v PP, bude jedinec trvale vyřazen z chovu.

 2. Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož název chovatelské stanice byl řádně zaregistrován.

  

      Majitelé chovných fen, kteří jsou členy KKPP a zároveň členy klubu KRaAOP jsou povinni odchovávat štěňata pouze pod jedním klubem, pro který se rozhodnou, nelze kluby střídat.

      Pokud si bude chtít chovatel- člen klubu KPP na svoji chovatelskou stanici zapsat vrh štěňat po chovné feně, která není v jeho vlastnictví (z průkazu původu) je povinnen: doložit klubu KPP písemnou smlouvu mezi ním a majitelem feny.

                                                                       zaplatí klubu KPP formou sponzorského daru 1 000,-, bez ohledu na

                                                                       počet zapsaných štěňat ve vrhu.

 

 3. Držitelem chovného psa, feny je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat je k chovu.

 

 4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn, musí být do 15-ti dnů oznámena písemně vedení klubu nebo plemenné knize.

 

 5. Změna držení: u chovného psa neprodleně

                           u feny se zápisem vrhu musí být změna oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize.

 

 6. převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele a jsou na něho převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.

 

 7. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. je možný i zápis na chovatelskou stanici zemřelého.

 

 8. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný ostatními spolumajiteli, ev. všemi spolumajiteli.

 

 9. Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu všech zemí spolumajitelů - nejedná se v tomto případě o zahraniční krytí.

 

 10. V případě dovozu chovného jedince ze zahraničí, majitel předloží vedení klubu PP a doklad o způsobilosti k chovu, ověřené zahraniční plemennou knihou FCI. za těchto podmínek může být pes zařazen do chovu bez opakování bonitace.

 

 11. Chovatel psa je povinen vést "Knihu krytí!" a chovatel feny je povinen vést "Knihu odchovů", kterou je povinen předložit poradci chovu při kontrole vrhu.

 

 

D.Krycí list ( doporučení nebo potvrzení o krytí feny)

   1. Pro plánované krytí chovné feny vystaví poradce chovu krycí listy na základě žádosti majitele chovné feny, podané nejméně 1 měsíc před předpokládaným krytím. U chovných jedinců, kteří nejsou evidováni klubem KPP musí chovatel přiložit k žádosti kopie PP. U zahraničního krytí rovněž potvrzení způsibilosti k chovu zahraniční plemennou knihou FCI. Platnost krycích listů je 1 rok.

  2. Výběr krycího psa je právem majitele chovné feny a je na jeho uvážení, zda k chovu vyzžije nabídnutého vhodného krycího psa poradcem chovu. Je možné spojovat jedince příbuzné až po 3. generaci.

Jedinci s RTG DKK 3/3 lze spojit s jedincem, který má RTG DKK max. 1/2,2/1.

  3. Pokud chovatel splnil všechny podmínky k vydání krycích listů a tyto neobdržel před termínem krytí, může se krytí uskutečnit na základě "potvrzení o krytí", sepsaného majitelem feny a majitelem krycího psa. Toto potvrzení musí obsahovat všechny údaje jako krycí list. Majitel chovné feny musí prokazatelným způsobem doložit, kdy o krycí listy zažádal a před uskutečněným krytím informovat o situaci předsedu klubu!!! je proto vhodné žádat doporučeným dopisem a podací lístek uschovat.

  4. Krycí listy musí obsahovat tyto údaje:

     - jméno psa (psů) navrženého ke krytí a číslo jeho zápisu (čipu)

     - jméno feny a číslo jejího zápisu (čipu)

     - jméno a adresu majitele nebo držitele psa

     - jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny

     - podpisy obou majitelů (držitelů)

     - místo a datum krytí

 5. Řádně vyplněné a podepsané kryci listy jsou dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazů původu.

   6. Způsob manipulace s krycími listy i dalšími doklady nutnými k zápisu vrhu určuje klub sám.

 7. Chovatel, který není členem KKPP, platí za veškerou agendu určenou částku 3.000,- Kč, doporučenou KKPP.

 

  E. KRYTÍ

 

 1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného krycího listu.

  2. Během jednoho hárání smí být fena kryta pouze jedním ze psů, který je uveden v krycím listě.

  3. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. majitel, resp. držitel nebojimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.

  4. Pokud fena zůstává u majitele psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět majitel feny.

  5. Držitel psa je povinen se o fenu řádně starat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. rovněž odpovídá za škody, které v této době feny způsobila  třetí osobě.

  6. pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být užit další pes.

  7. Při neplánovaném krytí jiným psem než smluveným je držitel psa povinen toto majiteli feny ohlásit a hradit mu všechny náklady a vzniklou škodu. Držitel psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné finanční vyrovnání.

  8. Pokud došlo k úhynu feny v době, kdy byla v péči držitele chovného psa, je držitel psa povinen podat o tom zprávu majiteli feny a zjistit na své náklady příčinu úhynu feny.

  9. Pokud k úhynu chovné feny došlo z důvodů na straně držitele chovného psa, je tento povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo z důvodů na straně držitele chovného psa, je držitel feny povinen držiteli psa uhradit náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody.

  10. Po krytí vyplní držitel psa a držitel feny krycí listy.

  11. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody: doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Při úhradě krytí formou štěněte přísluší první volba chovateli. Další má být sepsáno v dohodě, která by měla obsahovat tyto body:

       - doba výběru štěněte majitelem psa

       - doba odběru štěněte majitelem psa

       -doba, po které právo na výběr štěněte zaniká

       - vyrovnání výloh s dopravou

       - zvláštní ustanovení pro případ, že fena vrhne jen mrtvá štěňata nebo jen jedno štěně, případně, že štěně zvolené majitelem psa uhyne.

  12. Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení.

  13. krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č. 166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace nesmí být v žádném případě použita mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně nereprodukovali přirozeným způsobem.

  14. Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem.

  15 Právo krytí zdarma zanikne  úhynem feny nebo psa.

  16. Pokud se prokáže. že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí.

  17. Podmínky zahraničního krytí jsou stejné jako při krytí v tuzemsku s tím, že chovatel předloží fotokopii nebo opis PP, jmenované  doklady musí být ověřeny zahraniční plemennou knihou FCI společně s dokladem o způsobilosti k chovu. Neúplné žádosti nebo nedostatečně doložené má poradce chovu právo vrátit chovateli k doplnění.

  18. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.

 

 

 F. VRH

 1. Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této skutečnosti uvědoměn příslušný chovatelský klub.

 2. Fena může mít v jednom kalendářním roce pouze jeden vrh. Znovu lze krýt stejnou fenu 12 měsíců od vrhu.

 3.Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici dle posouzení veterinárním lékařem. Utrácení zvířat v chovech včetně regulace počtu štěňat smí provádět pouze veterinární lékař v případech stanovených zákonem. Jde o případy kdy:

        - slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete znamenají při dalším přežívání zvířete jeho trvalé utrpení.

        - jde o nařízené ochranné a zdolávací opatření při výskytu nákazy nebo jiného hromadného onemocnění zvířat

        - jde o regulování populace zvířat.

 Posouzení, zda v konkrétním případě je vhodné z uvedených důvodů zvíře usmrtit náleží veterinárnímu lékaři.

 4.  O narození štěňat je chovatel povinen podat písemnou zprávu poradci chovu a držiteli psa, která obsahuje:

      - základní identifikační údaje

      - datum krytí a vrhu

      - počet celkem narozených, mrtvě narozených, ponechaných štěňat

      - zda štěňata jsou ponechána matce nebo předána kojné feně, v tom případě i adresu držitele kojné feny a počet štěňat

        u ní umístěných

 

 5. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel držiteli chovného psa a poradci chovu do 75ti dnů po krytí.

 

 6. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 49 dnů. Štěňata (vrh) musí být v době odběru označena tetováním nebo čipem. tetuje nebo čipuje pouze veterinární lékař.

 

 

 G. CHOVATELSKÁ STANICE

 

 1. Evidenci chovatelských stanic vede ČMKU.

 2. Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen nebo držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní.

 3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Tento název nelze měnit.

 4. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18ti let, která je plně způsobilá k právním úkonům.

 5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince.

 6. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jinému chovateli je možný děděním nebo smluvním postoupením.

 7. Registrace chov.st. zaniká: písemným prohlášením jejího vlastníka o zrušení

                                            úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice.

 8. Změny jména nebo bydliště majitele ch.st. musí být do jednoho měsíce po změně ohlášeny evidenci ch.st. ČMKU.

 

 

 H.  ZÁPISY ŠTĚŃAT DO PLEMENNÉ KNIHY

  1. Podkladem pro zápis odchovu do ,plemenné knihy je přihláška vrhu.

  2. Součástí přihlášky vrhu jsou krycí listy a v případě zahraničního krytí i kopie originálu PP včetně dokladu o chovnosti.

  3. Vrh musí být hlášen k zápisu celý najednou nejpozději do 28. dnů věku štěňat. Přihláška vrhu musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3. měsíců od data vrhu.

 4. Do přihlášky vrhu u čipovaných štěňat přiřadí chovatel ke každému štěněti odpovídající číslo čipu. Tetovací číslo zůstává a je registračním číslem pro zápis do plemenné knihy.

 5. Jména štěňat jednoho vrhu musí začínat stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Doporučuje se vést pro každé plemeno v chovatelské stanici zvláštní abecední řadu.

 6. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici nesmí opakovat.

 7. Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu:- zkratka plemenné knihy/identifikační značka plemene/ číslo zápisu. je v pravomociPK rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšímí údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu).

 8. Štěňata se zapisují do plemenné knihy té země, kde má chovatel trvalé bydliště.

 

  CH. ZÁPIS IMPORTOVANÝCH JEDINCU DO PLEMENNÉ KNIHY

 

 1. Jedincům dovezených s PP, které jsou vystaveny zeměmi FCI, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu, podle výše uvedeného schématu. V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni do rodokmenu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno před číslem jejich zápisu uvádět i zkratku původní plemenné knihy ( původní plemenná kniha/ česká plemenná kniha/ zkratka plemene/ číslo zápisu)  2. Průkazy původu, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným překladem.

 

   I. ZÁPIS JEDINCE DO REGISTRU

 1. Registr je součástí plemenné knihy,do které se zapisují:

     - importovaní jedinci, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách neuznaných FCI

     - štěňata pocházející z vrhu po rodičích, kteří nemají tři generace předků řádně zapsané v plemenných knihách uznaných FCI

     - jedinci bez průkazu původu

 

 2. Podmínkou pro zapsání do registru: -viz bod c)- souhlas příslušného chovatelského klubu. jedinec musí být posouzen na dvou výstavách dvěma různými rozhodčími a oceněn nejméně známkou "velmi dobrá". V dalším chovu by měl, dle doporučení FCI, mít jeden z rodičů úplný rodokmen.

 3. Průkazy původu jedinců zapsaných do registru budou nezamenitelně označeny nápisem:"ČMKU-registr".

 

   J. PRUKAZ PUVODU

 1. Průkaz původu je vystaven na formuláři uzneném FCI a ČMKU.

 2. Průkaz původu musí obsahovat:

     - rodokmen, nutné identifikační údaje o psu/feně

     - nejméně tři generace předků

     - přílohu, část určenou k  zápisu výsledků z výstv, závodů, zkoušek. svodů a bonitací.

 3. Pro každého jedince je vystaven jeden PP. Průkaz původu je příslušenstvím tohoto jedince. Chovatel je povinen předat PP nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu po té, co jej obdržel z Plemenné knihy ČMKU, kterou byl PP vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu PP.

 4. Ztrátu průkazu původu je nutno hlásit příslušné PK. Za poškozený průkaz je možno vystavit přepis, ze zničený nebo ztracený průkaz lze po zveřejnění v časopise Pes nebo dalších kynologických časopisech vystavit duplikát.

 5. Zápisy do rodokmenu smí provádět pouze Plemenná kniha ČMKU.

 6. Zápisy do přílohy provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterináři. poradci chovu, pověření pracovníci sekretariáti ČMKU).

 7. Za správnost údajů uvedených v PP odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.

 

 

   K. VÝVOZ

 1. PP jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovníkem ČMKU označen: razítkem Expotr Pedigree, průtlačným razítkem se znakem ČMKU, kulatým razítkem ČMKU s podpisem pracovníka a adresou nového majitele.

  2. Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.

 

  L. KONTROLA VRHU

  Chovatel je povinen požádat prokazatelným způsobem klub o kontrolu vrhu. Klub je povinen zajistit kontrolu vrhu do 49. dne věku štěňat. Tuto kontrolu provádí poradce chovu a kontroloři vrhu od 49 dne věku štěňat.Kontrola se provádí vždy v místě odchovu štěňat. Při kontrole vrhu musí být štěňata tetována či čipována a poradce chovu je povinen zkontrolovat, že tetování či čipování bylo provedeno.

 Cestovné poradci chovu hradí chovatel. O kontrole vrhu poradce vyhotoví "Zprávu o kontrole vrhu"ve dvou vyhotovení, z nichž jedna náleží chovateli. Do zprávy o kontrole vrhu PCH popíše stav vrhu i případné nedostatky. V případě zjevných nedostatků u vrhu je PCH povinen informovat příslušnou veterinární správu a podstoupit jí celou záležitost k šetření. V případě celkových pochybností o identitě vrhu je poradce chovu oprávněn nařídit krevní zkoušku. Bude-li nařízena krevní zkouška, PCH tuto skutečnost zapíše do zprávy o kontrole vrhu a chovatel podepíše souhlas s krevní zkouškou. V případě nesouhlasu s krevní zkouškou bude případ postoupen ČMKU. Bude-li potvrzena identita všech štěňat ve vrhu, náklady na krevní zkoušku hradí KKPP a budou vystaveny PP. V opačném případě hradí náklady na krevní zkoušku chovatel a celému vrhu nebudou vystaveny PP.

  M. SANKCE

 Sankce při nedodržení klubového a chovatelského řádu 3.000,- - 10 000,- kč. podle míry provinění.Pokud klub zjistí závažné provinění, bude člen pokutován částkou, o které rozhodne výbor klubu a dotčený člen bude informován do 5 dní. Do 10 dní musí člen pokutu složit na účet klubu. poté bude přestupek dořešen.

 

  N. ZÁVĚREĆNÁ USTANOVENÍ

 1. Porušením výše uvedených ustanovení tohoto řádu klubu se chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince vystavuje kárnému řízení.

 2. Dnem 1.1.2001 vstoupil v platnost zák. č. 140/2000 Sb. , kterým se chov psů zařadil mezi obory živností volných a vztahují se k němu i ostatní zákonná ustanovení vymezující živnostenskou činnost. Příjmy z chovatelské činnosti podléhají zdanění.