BONITAČNÍ ŘÁD

BONITAČNÍ ŘÁD 

 

Bonitace je odborná chovatelská činnost, která slouží k získání poznatků o exteriérových a povahových vlastnostech předvedených psů. Údaje získané na bonitaci se zaznamenávají ve formě kódu a jsou součástí údajů o psu nebo feně. Bonitace je veřejná akce klubu, příp. individuální (viz. bod.14)

1. Všeobecná ustanovení
1.1 Účast na bonitaci je jednou ze základních podmínek pro zařazení psů do chovu. Věk nejméně 20 měsíců.
1.2 Bonitace se provádí zpravidla jednou za život zvířete. Ve výjimečných případech může předsednictvo KKPP nařídit nebo povolit na návrh PCH přebonitaci jedince. Výsledek bonitace (přebonitace), zadaný kód a rozhodnutí o chovnosti je neodvolatelně platný.
1.3 Bonitační komise může ze závažných důvodů svoje rozhodnutí o způsobilosti k chovu odložit na další bonitaci. V tomto případě se poplatek za bonitaci nevrací.
1.4 U importovaných zvířat je povinností majitele psa předvést k posouzení na bonitaci v ČR, i když tento pes již absolvoval bonitaci v zemi odkud byl přivezen.
1.5 Bonitace se mohou účastnit pouze zdravá zvířata, u jedinců podezřelých z nemoci je přístup a posouzení na bonitaci zakázáno. Háravé feny musí být ohlášeny a jsou posuzovány na závěr akce.
1.6 Odstoupení z bonitace na žádost majitele není možné.
1.7 Bonitační komise může odmítnout provést bonitaci u jedince, jehož majitel prokazatelně nedodržuje veškerá ustanovení FCI a ČMKU, týkající se chovatelství a porušuje hrubým způsobem etiku chovatelství.
1.8 Vzhledem k možnosti členství občanů jiných států v klubu může být u zvířete takového člena provedena bonitace, která má ovšem platnost výhradně na území ČR.

2. Zásady pořádání bonitací
2.1 Pořadatelem bonitace je KKPP. Bonitace jsou pořádány v souladu s plánem akcí KKPP.
2.2 Místo a datum konání navrhuje předsednictvo po dohodě s organizátory akce.
2.3 Pořadatel zajišťuje všechny organizační náležitosti a finanční zajištění akce.

3. Práva pořadatelů
3.1 Zařadit bonitaci do plánu akcí.
3.2 Prověřit přihlášky účastníků a v důvodných případech tuto odmítnout.
3.3 Ve zdůvodněných případech odvolat konání akce a tuto skutečnost zveřejnit.
3.4 Po dohodě stanovit pomocníky.

4. Povinnosti pořadatele
4.1 Zajistit včasné naplánování akce současně s udáním data, místa konání, jména a adresy funkcionáře, který za akci zodpovídá.
4.2 Schválený termín zveřejnit nejméně 2 měsíce předem s údaji o akci, termínem uzávěrky přihlášek apod.
4.3 Nejméně 4 týdny před akcí zajistit bonitační komisi.
4.4 Zajistit průběh bonitace podle pokynů a ve smyslu ustanovení tohoto řádu, pokud jde o technické a materiální zabezpečení.
4.5 Uhradit členům bonitační komise, figurantům a pomocníkům cestovné a odměny za posuzování.

5. Práva majitele psa
5.1 Přihlásit se na bonitaci a zúčastnit se jí po celou dobu konání.
5.2 Od pořadatele obdržet pokyny a informace potřebné k účasti na bonitaci.
5.3 Na závěr akce žádat zdůvodnění zadaných bonitačních kódů.
5.4 Obdržet kopii bonitační karty se všemi záznamy.
5.5 Vyžádat si výsledky ostatních bonitovaných jedinců, tj. bonitační kódy, za účelem použití v chovu. Nahlédnout do PP již chovných jedinců, prověřit nepříbuznost.
5.6 Zaslat PP na plemennou knihu pro zařazení psa do chovu k přeregistraci.

6. Povinnosti majitele psa
6.1 Ve stanoveném termínu zaslat řádně vyplněnou přihlášku na adresu jednatele KKPP.
6.2 Předložit potřebnou dokumentaci k prokázání podmínek pro bonitaci, jmenovitě platný PP, veterinární osvědčení, očkovací průkaz a barevnou fotografii psa ve výstavním postoji.
6.3 Dostavit se včas na místo konání a po celou dobu se řídit pokyny bonitační komise a pořadatelů.
6.4 Dbát bezpečnostních a veterinárních předpisů, dodržovat pokyny pořadatelů.
6.5 Majitel zcela odpovídá za škody způsobené jeho psem.
6.6 Nechat zapsat výsledek bonitace do PP.
6.7 Nahlásit předem hárající feny.

7. Bonitační komise
7.1 Posuzování psů na bonitaci mohou provádět vybraní rozhodčí s potřebnou kvalifikací, delegovaní předsednictvem KKPP, kteří jsou podrobně seznámeni se stavem chovu KPP a postupují ve své práci podle chovatelských záměrů KKPP.
7.2 Bonitační komise je tříčlenná a posuzuje kolektivně. Tvoří ji:
a) poradce chovu (kontrola vrhů)
b) rozhodčí
c) pověřený člen předsednictva KKPP (předseda)
7.3 Minimální počet jedinců stanoví pořadatel. Maximální počet pro jednu komisi je 35 psů.
7.4 Všichni členové komise po celou dobu hodnocení úzce spolupracují a stanovují konečný kód a rozhodují o zařazení psa do chovu.
7.5 Bonitační komise je povinna:
a) zapsat bonitační kód do bonitační karty a písemně vyjádřit zda je jedinec zařazen, nezařazen nebo vyřazen z chovu
b) výsledek posouzení potvrdit v PP a na bonitační kartě musí být podpisy všech členů bonitační komise, bonitační kartu opatřit razítkem pořadatelské organizace
c) předat originál bonitační karty majiteli, příp. jeho zástupci a odůvodnit výsledek bonitace. Kopii bonitační karty si ponechá PCH
d) v závažných případech svoje rozhodnutí o zařazení do chovu odložit na další bonitaci

8. Popis bonitace
8.1 Pro plemeno KPP je vypracován kódovací systém, navrhuje ho předsednictvo KKPP.
8.2 Znaky plemenné příslušnosti a odchylky od standardu jsou označovány písmeny, v této části je možno uvést i více znaků.
8.3 Povahové vlastnosti jsou vyjádřeny jedním písmenem.

9. Posouzení exteriéru
9.1 Exteriér psa je bonitační komisí posuzován při předvedení jedince ve vymezeném prostoru. Pes je posouzen v klidu i pohybu. Měření se provádí na rovném podkladu.

10. Zkouška povahových vlastností
Prostor pro přezkoušení vlastností musí být vymezen tak, aby byly vyloučeny vnější vlivy, které by mohly hodnoceného jedince výrazně negativně ovlivnit.

10.1 Zkouška povahových vloh:
a) chování psa při měření, předvádění v kruhu a po celou dobu bonitace.
b) chování jedince bez podpory psovoda: - psovod se vzdálí do úkrytu, poté na pokyn rozhodčího figurant podnikne na psa útok s náznaky úderů prutem. Při bázlivé reakci figurant útok nedokončí.
c) chování jedince za přítomnosti psovoda: - na pokyn rozhodčího figurant podnikne na psa útok s náznaky úderů prutem, posuzuje se obranná reakce.
Jedinci uchovnění po 1.1. 2001 v jiných klubech ČR, musí být v souladu s preambulí mezinárodního chovatelského řádu FCI.
10.2 Hodnocení povahových vlastností celkově převládajících tj. sebevědomí, nedůvěřivost, temperament a obranná reakce.
Bonitační kód:
a) aktivní - proces dráždění převládá nad útlumem, nízký práh dráždivosti, aktivní obranná reakce.
b) vyrovnaný - podráždění a útlum jsou v rovnováze, střední práh dráždivosti.
c) pasivní - proces střídání podráždění a útlumu je v rovnováze, ale zpomalený, těžko vydrážditelný, někdy až apatický.
d) zbabělý - slabý proces dráždění, nevyrovnaný, projevuje se bojácně a neklidně.
při zadání kódu " d " je bonitaci možno opakovat do 1 roku

11. Podmínky pro zařazení do chovu
11.1 Věková hranice 20 měsíců (první krytí 24 měsíců)
11.2 Bonitace: chovný/chovná
11.3 Povahové vlastnosti: pes – a,b
fena – a,b,c
11.4 RTG DKK (max DKK 3/3)
11.5 Absolvování CACové výstavy nebo svodu mladých
11.6 Nůžkový skus, plnochrupost (nejsou přípustné žádné odchylky)

pozn.: RTG DKK i výstavu musí jedinec absolvovat PŘED bonitací!!! Vyhodnocení rtg DKK musí majitel předložit na bonitaci, dodatečné doložení výsledku DKK není možné!

12. Závěrečná ustanovení
12.1 Po absolvování bonitace se psům a fenám přiznává chovnost plemennou knihou pouze za předpokladu, že splňují podmínky pro zařazení do chovu.
12.2 Poplatek za posouzení jedince na bonitaci stanoví pořadatel.
12.3 Kritéria zpřísňující nebo zmírňující nároky na exteriér a podmínky pro udělení chovnosti navrhuje předsednictvo KKPP.

13. Svod mladých
Svod mladých je součástí bonitace , mohou se ho zúčastnit jedinci, kteří dosáhli v den konání minimálního věku 9 měsíců a více, max. do 20 měsíců, majitel obdrží písemný posudek s číselným kódem:
A) Celkový vzhled
B) Zuby, skus a oko
C) Povaha
Každý oddíl je hodnocen: 1 – typický, 2 – mírné odchylky, 3 – netypický

14. Individuální bonitace a svod mladých
Individuální bonitace (svod mladých) probíhá na uzavřeném soukromém pozemku, není veřejně přístupná. Průběh posuzování je stejný, jak ho popisuje tento bonitační řád (bod 8 až 13). Jedinci jsou k posouzení zváni nezávisle na sobě, podle časového rozvrhu.Pes/fena musí mít čitelné tetování nebo číslo čipu musí souhlasit s číslem zapsaném v PP. Jestliže nebude souhlasit, bude zvíře trvale vyřazeno z chovu.